بهترین بدنساز از نظر شما
(26.12%) 9635
آرنولد شوارزنگر
(11.28%) 4163
رونی کلمن
(5.197%) 1917
دکسر جکسون
(1.954%) 721
فیل هیس
(17.00%) 6270
کوین لورن
(0.989%) 365
فرانک زین
(0.517%) 191
لی هنی
(31.23%) 11521
دوریان یتس
(5.682%) 2096
جی کاتلر

تعداد شرکت کنندگان : 36879