بهترین بدنساز از نظر شما
(26.15%) 9664
آرنولد شوارزنگر
(11.31%) 4180
رونی کلمن
(5.194%) 1919
دکسر جکسون
(1.959%) 724
فیل هیس
(16.97%) 6270
کوین لورن
(0.988%) 365
فرانک زین
(0.517%) 191
لی هنی
(31.18%) 11522
دوریان یتس
(5.695%) 2104
جی کاتلر

تعداد شرکت کنندگان : 36939