بهترین بدنساز از نظر شما
(26.09%) 9619
آرنولد شوارزنگر
(11.28%) 4159
رونی کلمن
(5.195%) 1915
دکسر جکسون
(1.956%) 721
فیل هیس
(17.01%) 6270
کوین لورن
(0.990%) 365
فرانک زین
(0.518%) 191
لی هنی
(31.25%) 11521
دوریان یتس
(5.678%) 2093
جی کاتلر

تعداد شرکت کنندگان : 36854