بهترین بدنساز از نظر شما
(25.99%) 9563
آرنولد شوارزنگر
(11.29%) 4154
رونی کلمن
(5.200%) 1913
دکسر جکسون
(1.957%) 720
فیل هیس
(17.04%) 6270
کوین لورن
(0.989%) 364
فرانک زین
(0.519%) 191
لی هنی
(31.31%) 11520
دوریان یتس
(5.673%) 2087
جی کاتلر

تعداد شرکت کنندگان : 36782